مشارکت

مشارکت

مشارکت در سایت به دو روش مشارکت معنوی و مادی تعریف شده است.

  • مشارکت معنوی: کمک در ایجاد جامعه “صنایعی های شریف” که به طور موثر ابتدا در ایجاد خرد جمعی و به اشتراک گذاردن تجربیات در حوزه تخصصی مهندسی صنایع منجر شود و در ادامه، با ایجاد رهبری تفکر و پیشرو بودن در حوزه های مرتبط، به توسعه کشور کمک کنیم. سهم شما در این مشارکت، تولید محتوا، مقاله و اطلاعات با کیفیت و ارزشمند برای جامعه صنایعی های شریف، اشاعه آن و شرکت در رویدادهای مرتبط خواهد بود.
  • مشارکت مادی: متناسب با رویدادهای و کمپین های در دست ممکن است نیاز به مشارکت مالی خاصی باشد که از طریق کانالهای ارتباطی جزئیات آن به اطلاع اعضا خواهد رسید. کلیه فعالیت ها و افراد مشغول به فعالیت در این سایت بصورت غیر انتفاعی و داوطلبانه فعالیت می کنند.