آریا امامیان

آریا امامیان

مسئول کارگروه گردهمایی

لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف (دوره 10)

 

مدیر دفتر مشاوره فنی امامیان (بهینه یاب)

برگزیده اولین همایش سراسری چهره های ماندگار مدیریت ایران

عضو هیات امنای انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف