احد دربانی

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (دوره 10)

 

سوابق شغلی:

قائم مقام معاونت تولید در امور سیستمها شرکت تولیدی عام کف (داروگر) 1387-1393

مدیر سیستمها و قائم مقام معاونت طرح و برنامه هولدینگ کاله 1383-1387

مدیر برنامه ریزی و انبارها کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) 1371-1383

رئیس واحد طرح و برنامه و رئیس برنامه ریزی مواد شرکت بنز خاور (ایران خودرو دیزل) 1364-1371