مهرداد حکیمی آسیابر

مهرداد حکیمی آسیابر

مسئول کارگروه ارتباط با صنعت

ورودی کارشناسی مهندسی صنایع ۶۷ شریف

فوق لیسانس و دکترا مهندسی صنایع امیرکبیر